Előadás
Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék
Kalmár Melinda, Tamás Ágnes

A kurzus bemutatja a 20. századi Magyarország történetének meghatározó fordulatait. Értelmezi a jelenkori történelem fő tendenciát, nemzetközi környezetét és civilizációs viszonyait. Elemzi a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat a század elejétől napjainkig, kitérve az első világháborúhoz vezető okokra és a háború következményeire. Vizsgálja a két világháború közti évtized kényszerpályáit, és az ország részvételét a második világháborúban. Áttekinti a szovjet típusú rendszer magyarországi kiépülésének fázisait, a működés jellegzetességeit, a visszatérő válságokat és a reformkényszereket, majd a rendszer lebomlásának dinamikáját. Az előadás fő célja, hogy átfogó képet adjon az elmúlt század legfontosabb eseményeiről, elemezze az összefüggéseket, különösen a nemzetközi kontextusok és a belső átalakulások kapcsolatait.

Az előadások témái:

 1. Az őszirózsás forradalom és a bolsevik diktatúra 1918-1919-ben. A Horthy-rendszer alapjainak lerakása és Trianon
 2. A bethleni konszolidáció kibontakozása és megszilárdulása
 3. Az 1929-1933-as világgazdasági válság magyarországi hatásai és a bethleni kormányzati rendszer válsága
 4. Kiút a válságból: Gömbös Gyula és Darányi Kálmán miniszterelnöksége 1932–1938. Modernizáció és/vagy totalitarizmus?
 5. Megváltozott külpolitikai viszonyok között – fegyverkezés, zsidótörvények, szociális helyzet, revízió 1938–1941
 6. Magyarország a második világháború időszakában 1941–1945
 7. A koalíciós időszak és a szovjet típusú rendszer kialakulása a negyvenes években
 8. Az ötvenes évek fundamentalizmusa, az első válságjelek és reformkísérletek
 9. A hatvanas évek kiterjedt reformjai
 10. A hetvenes évek stratégiai elképzelései és az elbizonytalanodás időszaka
 11. A nyolcvanas évek modellváltó kísérlete és a rendszerösszeomlás
 12. Az 1990-es évektől a napjainkig tartó időszak fő jellemvonásai

Tematika

Az előadás teljes tematikája és a hozzá kapcsolódó fogalomjegyzék letölthető innen.